Strona główna ›› Pomoc materialna ›› Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne na podstawie udokumentowanego wniosku może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, który jest aktualnie zarejestrowany.

  1. Podstawą do oceny sytuacji materialnej jest wysokość udokumentowanych dochodów przypadających miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.
  2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy złożyć w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego.
  3. Student, który nie złożył wniosku w terminie może wystąpić o przyznanie stypendium socjalnego w ciągu roku. Wówczas stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.
  4. W terminie do 2 tygodni przed rozpoczęciem roku akademickiego Rektor ogłasza maksymalną kwotę dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego. W roku akademickim 2017/2018 jest to 1050 zł netto.
  5. W terminie do 4 tygodni po rozpoczęciu roku akademickiego Rektor ogłasza maksymalną kwotę stypendium socjalnego.
  6. Stypendium socjalne jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres do 10 m-cy. Student może je otrzymać poczynając od pierwszego roku studiów, przy czym po semestrze zimowym może nastąpić zmiana wysokości stypendium.

Regulamin FPMSiD

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium socjalne

Wniosek o stypendium socjalne