Strona główna ›› Praktyki studenckie

Obowiązkowe praktyki studenckie

Praktyki studenckie są integralną częścią procesu dydaktycznego. W celu odbycia praktyki należy zgłosić się do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk, Pełnomocnik pomoże wybrać firmę, w której student odbędzie praktyki zgodne z kierunkiem studiów, na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem a wybraną firmą. Jeżeli student pracuje zawodowo a jego praca jest zgodna z kierunkiem studiów, to może On zwrócić się z wnioskiem do Dziekana o zaliczenie jej jako praktyki.

Studenci odbywający praktykę poza stałym miejscem zamieszkania i siedzibą Uczelni mogą ubiegać się o dofinansowanie poniesionych i należycie udokumentowanych kosztów zakwaterowania i dojazdów. Zasady dofinansowania ustala kierownik (Dziekan) podstawowej jednostki organizacyjnej w porozumieniu z Wydziałową Radą Samorządu Studentów tej jednostki.

Wysokość dofinansowania do zakwaterowania podczas obowiązkowych praktyk studenckich ustalona jest na poziomie nie większym niż ustalona zgodnie z przepisami wewnętrznymi Uczelni opłata za pokój dwuosobowy w najdroższym domu studenckim Uczelni w okresie odbywania praktyki.

Praktyki nie są finansowane w przypadku:

  • odbywania praktyki w miejscu stałego zamieszkania i/lub siedziby uczelni,
  • odbywania praktyki na podstawie umowy o pracę.

Formę, miejsce i czas trwania praktyki określają Rady Wydziałów lub dziekani po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego.

Regulamin dostępny jest w dziale "Do pobrania".