Strona główna ›› Pomoc materialna ›› Stypendia z WFS ›› Stypendium dla wyróżniających się studentów i doktorantów

Stypendium dla wyróżniających się studentów i doktorantów

Stypendium przyznaje dysponent środków na wniosek dziekana lub kierownika pozawydziałowej jednostki organizacyjnej, przewodniczącego Samorządu Studentów lub przewodniczącego Rady Doktorantów.

Stypendium jest przyznawane po zasięgnięciu opinii odpowiednio Samorządu Studentów PW lub Rady Doktorantów PW. Wnioski o stypendium składa się w Biurze Spraw Studenckich.

Stypendium przyznaje się za:

  1. wybitne indywidualne osiągnięcia studenta lub doktoranta;
  2. wysoką aktywność w działalności na rzecz społeczności akademickiej Uczelni;
  3. działalność promującą PW.

Szczegółowe zasady przyznawania Stypendium dla wyróżniających się studentów i doktorantów określone są w załączniku nr 2 do Regulaminu WFS. Wniosek oraz dokumenty stanowiące podstawę prawną znajdują się w zakładce „do pobrania”.