Strona główna ›› Pomoc materialna ›› Stypendia z WFS ›› Stypendium programu Athens

Stypendium programu Athens

  1. O stypendium mogą ubiegać się studenci zakwalifikowani na wymianę w ramach Programu Athens.
  2. Wysokość stypendium ustalana jest corocznie przez Rektora na wniosek Prorektora ds. Studenckich w porozumieniu z Samorządem Studentów PW.
  3. Komisja przyznająca stypendia może zadecydować o zróżnicowaniu wysokości przyznanych stypendium, w szczególności w odniesieniu do wymian wspieranych dodatkowo z innych źródeł w ramach Programu.
  4. Stypendium może być przyznane danemu studentowi tylko raz w roku akademickim.
  5. Liczba i wysokość stypendiów jest uzależniona od wysokości środków przeznaczonych z Własnego Funduszu Stypendialnego na międzynarodowe programy dydaktyczne, przyznanych na dany rok przez Senat PW.
  6. Stypendia mogą być przyznane jedynie studentom, których średnia ważona ocen ze wszystkich semestrów studiów jest wyższa niż 3,50.

Wnioski o stypendium składa się w Biurze Spraw Studenckich. Szczegółowe zasady przyznawania Stypendium programu Athens określone są w załączniku nr 3 do Regulaminu WFS. Wniosek oraz dokumenty stanowiące podstawę prawną znajdują się w zakładce „do pobrania”.