O nas

Zakres zadań Biura Spraw Studenckich określa Zarządzenie Nr 12 Rektora PW z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej.

Biuro Spraw Studenckich

1. Biuro Spraw Studenckich – BSS – jest jednostką organizacyjną powołaną do prowadzenia, koordynowania i nadzorowania niżej wymienionych spraw studenckich i spraw doktorantów PW.

2. Zakres działania Biura Spraw Studenckich obejmuje:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie obowiązujących przepisów w obszarze działalności Biura;
 2. inicjowanie i merytoryczny udział w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w zakresie objętym pracą Biura;
 3. inicjowanie i organizowanie szkoleń dla pracowników dziekanatów oraz Samorządu Studentów, wydziałowych komisji stypendialnych oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej w zakresie spraw studenckich i spraw socjalnych doktorantów, w tym zmian w przepisach;
 4. działania w zakresie poradnictwa psychologicznego pomocy psychoterapeutycznej dla studentów i doktorantów;
 5. obsługę procesu wydatkowania środków z :
 • Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w zakresie Funduszu Odwoławczego,
 • Funduszu Kulturalno-Wychowawczego dla Studentów i Doktorantów,
 • Własnego Funduszu Stypendialnego,
 • Dotacji na zadania związane z kształceniem studentów i doktorantów niepełnosprawnych;
 1. sporządzanie planu przychodów i wydatków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w części dotyczącej stypendiów;
 2. udział w procesie corocznego podziału środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów na poszczególne podstawowe jednostki organizacyjne PW;
 3. koordynację procesu przyznawania stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów PW;
 4. nadzór merytoryczny nad programem komputerowym „Stypendia”, do obsługi stypendiów przyznawanych w PW w zakresie działań Biura;
 5. obsługę administracyjną stypendiów ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
 6. obsługę administracyjną refundacji stypendium Rządu Polskiego dla studentów – cudzoziemców;
 7. obsługę administracyjną stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego;
 8. współpracę z Samorządem Studentów w zakresie pomocy w rozwiązaniu zgłaszanych przez Samorząd spraw socjalnych studentów oraz spraw dyscyplinarnych;
 9. prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad dla studentów w zakresie spraw studenckich i socjalnych doktorantów;
 10. współpracę z Zespołem Rektora ds. Walki z Uzależnieniami w zakresie działań podejmowanych na rzecz studentów;
 11. współpracę z Zespołem Rektora PW ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie działań podejmowanych na rzecz studentów;
 12. nadzór administracyjny spraw dotyczących osób niepełnosprawnych na uczelni;
 13. obsługę administracyjno-biurową Biura Samorządu Studentów, komisji dyscyplinarnych ds. studentów i doktorantów oraz rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów;
 14. przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu sprawozdań i materiałów dla celów sprawozdawczych Uczelni, w zakresie działań Biura;
 15. koordynowanie procesu wyłaniania 5% najlepszych absolwentów Uczelni;
 16. kontrolę i rozliczanie obowiązkowych praktyk studenckich;
 17. obsługę finansową działalności Schroniska Studenckiego „Koliba”;
 18. współpracę z odpowiednimi jednostkami PW w zakresie remontów i bieżących konserwacji w Schronisku studenckim „Koliba”.

3. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Spraw Studenckich są:

 1. Schronisko Studenckie „Koliba”, którego działalność finansowana jest ze środków przeznaczonych na działalność kulturalno wychowawczą studentów;
 2. Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych, do której zakresu zadań należy:
 • obsługa administracyjna dotacji przeznaczonych na kształcenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych,
 • pozyskiwanie informacji o niepełnosprawnych pracownikach, studentach i doktorantach, w celu usprawniania obiegu dokumentów i informacji przeznaczonych dla tej grupy osób,
 • inicjowanie działań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • wsparcie merytoryczne w rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych kandydatów na studia,
 • uczestnictwo w przygotowaniu przez Uczelnię wniosków o środki finansowe z PFRON oraz innych źródeł,
 • udział w procesie zakupu sprzętu wspomagającego naukę osób niepełnosprawnych,
 • nadzór nad wypożyczalnią specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych,
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją prac adaptacyjnych dotyczących obiektów i pomieszczeń Uczelni, mających na celu ich dostosowanie do możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • uczestnictwo w kampanii reklamowej zachęcającej niepełnosprawnych kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej,
 • nadzór i koordynacja badań ankietowych wśród osób niepełnosprawnych w PW,
 • przygotowywanie informacji o ofercie Uczelni na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • inicjowanie i organizowanie współpracy Uczelni z innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie międzyuczelnianych konferencji poświęconych wymianie doświadczeń w edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych,
 • przygotowywanie dla Władz Uczelni informacji i sprawozdań dotyczących obszaru działalności Sekcji,
 • współpraca z jednostkami Uczelni w celu poszerzenia oferty dedykowanej osobom niepełnosprawnym,
 • podejmowanie dodatkowych zadań powierzonych przez Prorektora ds. Studenckich w zakresie zadań Sekcji;

4. Biuro Spraw Studenckich podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.