Strona główna ›› Pomoc materialna

Pomoc materialna

Szczegółowych informacji dotyczących przyznawania stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów udzielają dziekanaty wydziałów.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne na podstawie udokumentowanego wniosku może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, który jest aktualnie zarejestrowany.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, może otrzymać student począwszy od pierwszego roku studiów stacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać od pierwszego roku studiów, który posiada orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce

  1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce może być przyznawane na okres 5 miesięcy (semestr) lub na okres 10 miesięcy (rok akademicki). Decyzję o okresie na jaki przyznawane będzie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce na danym kierunku studiów podejmuje dziekan w porozumieniu z wydziałowym organem samorządu studentów w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe może otrzymać student, który:

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia dla doktorantów

Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Stypendia dla cudzoziemców

Student cudzoziemiec może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentom, którzy spełniają łącznie warunki określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. 214 poz. 1270 z późn. zm.)

Stypendia z WFS

Student może ubiegać się w Politechnice Warszawskiej o pomoc materialną z Własnego Funduszu Stypendialnego:

W chwili obecnej z Własnego Funduszu Stypendialnego realizowane jest 6 stypendiów z puli stypendiów specjalnych (fundowanych) i są to:

  • Stypendium im. inż. Meczysława Króla
  • Stypendium im. Mariana Kantona
  • Stypendium im. Rodziny Lipińskich
  • Stypendiu Basell Orlen
  • Stypendium im. Justyny Moniuszko
  • Stypendium im. Jakuba Jelonka