Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać każdy student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, bez względu na swój wiek, tryb czy kierunek studiów. Musi jednak wykazać, że miesięczny dochód przypadający na jednego członka w jego rodzinie nie przekracza określonej kwoty, czyli 1294,40 zł.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student w szczególnie uzasadnionym przypadku, który wpływa na jego sytuację podczas otrzymywania stypendium, w szczególności  z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki w przypadku, gdy dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, a miesięczny dochód studenta na osobę w rodzinie nie przekracza określonej kwoty, czyli 600 zł lub w przypadku przewlekle chorego członka rodziny.

Dokumenty: 

Więcej informacji: Poradnik Stypendialny