O nas

Zakres zadań Biura Spraw Studenckich określa Zarządzenie Nr 92 Rektora PW z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej.

Biuro Spraw Studenckich

1. Biuro Spraw Studenckich (symbol: BSS, kod: 82160000) jest jednostką organizacyjną powołaną do prowadzenia, koordynowania i nadzorowania niżej wymienionych spraw studenckich i spraw doktorantów PW.

2. Zakres działania Biura Spraw Studenckich obejmuje:

   1) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie obowiązujących przepisów w obszarze działalności Biura;

   2) inicjowanie szkoleń dla pracowników dziekanatów oraz Samorządu Studentów, wydziałowych komisji stypendialnych oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej w zakresie spraw stypendialnych studentów i doktorantów;

   3) prowadzenie punktu pomocy psychologicznej w BSS w zakresie:

      a) poradnictwa psychologicznego;

      b) konsultacji psychologicznych;

      c) pomocy psychoterapeutycznej dla studentów i doktorantów;

   4) obsługę procesu wydatkowania środków z:

     a) Funduszu Stypendialnego w zakresie Funduszu Odwoławczego,

     b) Funduszu Kulturalno-Wychowawczego dla Studentów,

     c) Funduszu Kulturalno-Wychowawczego dla Doktorantów,

     d) Własnego Funduszu Stypendialnego,

     e) Funduszu Wsparcia Studentów i Doktorantów,

     f) Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

   5) sporządzanie planu przychodów i wydatków Funduszu Stypendialnego;

   6) udział w procesie corocznego podziału środków Funduszu Stypendialnego na poszczególne jednostki organizacyjne PW;

   7) koordynację procesu przyznawania stypendiów z Funduszu Stypendialnego;

   8) obsługę administracyjną stypendiów ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego;

   9) prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad dla studentów w zakresie spraw studenckich i stypendialnych doktorantów;

   10) obsługę administracyjno-biurową Biura Samorządu Studentów, rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów i doktorantów, komisji dyscyplinarnych ds. studentów i doktorantów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów;

   11) gromadzenie. wprowadzanie i udostępnianie danych w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości Uczelni do systemów MNiSW w zakresie działań Biura;

   12) określanie wymagań funkcjonalnych dla informatycznych systemów wsparcia procesów, o których mowa w pkt 11;

   13) obsługę finansową działalności Koliby Studenckiej PW;

   14) współpracę z odpowiednimi jednostkami PW w zakresie remontów i bieżących konserwacji w Kolibie Studenckiej PW.

3. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Spraw Studenckich są:

   1) Koliba Studencka PW (symbol: Koliba, kod: 82830000), której działalność finansowana jest ze środków przeznaczonych na działalność kulturalno- wychowawczą studentów;

   2) Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych (symbol: SON, kod: 82160100).

4. Biuro Spraw Studenckich podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.