Stypendia Ministra Edukacji i Nauki

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 może zostać przyznane studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • w poprzednim roku akademickim (czyli 2022/2023) zaliczył rok studiów oraz
  • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2023/2024).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2023 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Opisany wyjątek dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta w 2023 r. na jednolite studia magisterskie albo na studia pierwszego stopnia nie może ubiegać się o stypendium na pierwszym roku tych studiów.

Stypendium ministra nie przysługuje studentowi posiadającemu już tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, ale tylko gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

  • pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

W przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających – zgodnie z przepisami prawa – 11 albo 12 semestrów, okres przysługiwania stypendiów ministra jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.

Ww. warunki są weryfikowane z danymi w systemie POL-on w trakcie oceny formalnej wniosków.

 

Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie OSF w dniu  1 października 2023r. od godz. 8:00. Wniosek może złożyć wyłącznie rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona – wyłącznie przez system OSF.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie od 1 października do 25 października 2023 r. Po tej dacie system OSF automatycznie zakończy nabór wniosków.

WNIOSKI, KTÓRE ZOSTANĄ PRZESŁANE INNĄ DROGĄ NIŻ PRZEZ SYSTEM OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP), NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2023/2024 zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 marca 2024 r.
Do otrzymania stypendium konieczne jest posiadanie statusu studenta w dniu wydania decyzji przez Ministra. Z konstrukcji art. 359 oraz art. 93 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika bowiem, że stypendium nie może otrzymać osoba niebędąca już studentem.
Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do uczelni oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

Akty prawne:

Dokumenty:

1. Dane dotyczące osiągnięć

https://www.gov.pl/attachment/ea390f2a-4ca1-452c-abe5-a1baeb8c66d9

2. Przykłady oświadczeń studenta dotyczące zgłoszonych osiągnięć

https://www.gov.pl/attachment/c0d55a85-eae1-405c-8b22-a07470441e78

3. Przykłady oświadczeń studenta dotyczące zgłoszonych osiągnięć

https://www.gov.pl/attachment/cdb8ac9e-a498-468c-a7f9-9782752aec23

 

Dokumenty:

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra dostępne są  na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.